Latest Scent Buzz

ทำไมการตลาดด้านกลิ่นถึงมีความสำคัญ

นอกจากการตลาดด้วยกลิ่นจะเป็นการก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค้าของสินค้าหรือบริการ (การกระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น) “กลิ่นหอม” ยังเป็นเสมือนตัวสร้างความเป็นแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณอีกทางหนึ่ง อีกทั้งช่วยในด้านการสร้างการรับรู้ของตราสินค้า(Creating Brand Equity) และ บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) กรณีการสร้างตราสินค้าให้โดดเด่น หากผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกัน ก็ยิ่งต้องอาศัยการสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจำในแบรนด์ รวมถึงสินค้าและแพคเกจทางการตลาดต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty)  ได้มีผลการวิจัยออกมาว่าการรับรู้ด้วยกลิ่นของจมูกจะส่งผลกับอารมณ์ของคนเราได้ถึง 75% ซึ่งส่งผลให้มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายและก่อให้เกิดแนวโน้มทางการกระทำ และการตัดสินใจ

ทั้งหมดนี้ทำให้เราพอที่จะตอบได้ว่าทำไมการตลาดด้านกลิ่นถึงมีความสำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค้าของสินค้าหรือบริการแล้ว ยังช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ และทำให้ได้เปรียบคู่แข่งทางการค้า ซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด